Použití funkce Rank pro popis dat v databázi zeměpisných informací

Při práci s databázemi v zeměpise pracuje učitel často s databázemi, které obsahují záznamy s číselnými údaji. Takovou databází je např. databáze informací o okresech České republiky. Databáze může obsahovat číselné záznamy jako rozlohu, počet obyvatel a další. Velmi často vyvstanou otázky typu: Který okres má největší rozlohu?; Který okres má největší počet obyvatel?, atd. Tento námět je zaměřen na ukázku postupu při nalezení odpovědi na uvedené otázky a další otázky obdobného typu. K tomu je třeba, aby učitel uměl použít funkci Rank, kterou Excel nabízí v sadě statistických funkcí.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Zjištění počtu států v databázi splňující zadaný požadavek

V zeměpisu pracují žáci s databázemi, které obsahují celou řadu číselných hodnot charakterizujících určité zeměpisné území. V ukázce je použita část databáze států Evropy, kde jsou uvedeny následující parametry státu: (1) název, (2) hlavní město, (3) rozloha, (4) počet obyvatel, (5) státní zřízení, (6) MZP a (7) zda je stát u moře. V takové databázi můžeme hledat odpovědi na složitější otázky typu: Kolik států se státním zřízením „knížectví“ má moře?, atd. Tento námět ukazuje základní kroky nalezení odpovědi na obdobné otázky. K tomu je využívána funkce Countifs.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vyhledání největší hodnoty v poli databáze zeměpisných údajů

V databázi, která obsahuje pole s číselnými hodnotami často, vyvstane dotaz, který z číselných údajů je největší, případně největší. Excel nabízí funkce, které tyto hodnoty umí najít. Když je databáze rozsáhlá, bylo by vhodné, aby nalezené hodnoty byly v databázi barevně odlišeny. To vede k tomu, že v databázi rychle zjistíme umístění největší, respektive nejmenší hodnoty. Námět je zaměřen na postup pro nalezení největších hodnot údajů v určeném poli databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vyhledání nejmenší hodnoty v poli databáze zeměpisných údajů

V databázi, která obsahuje pole s číselnými hodnotami často, vyvstane dotaz, který z číselných údajů je největší, případně největší. Excel nabízí funkce, které tyto hodnoty umí najít. Když je databáze rozsáhlá, bylo by vhodné, aby nalezené hodnoty byly v databázi barevně odlišeny. To vede k tomu, že v databázi rychle zjistíme umístění největší, respektive nejmenší hodnoty. Námět je zaměřen na postup pro nalezení nejmenších hodnot údajů v určeném poli databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Barevné odlišení vybraných hodnot v databázi

V zeměpise používá učitel velké množství databází s číselnými hodnotami. V těchto databází učitel nebo žáci vyhledávají číselné hodnoty, které splňují zadanou podmínku. Takovou podmínkou je např. požadavek, že má být nalezena největší hodnota v určitém poli (počet obyvatel, rozloha, atd.). Je vhodné kromě nalezení hodnot splňujících danou podmínku ještě tuto hodnotu barevně odlišit přímo v databázi. Tento námět je zaměřen na ukázku použití podmíněného formátu pro barevné zvýraznění nalezené hodnoty přímo v databázi.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel