Vytvoření vyhledávací funkce pro hledání hlavního města státu z databáze

Databázi zeměpisných pojmů může učitel využít jako zdroj dat, v němž žáci vyhledávají informace pro zodpovězení otázek, které mají např. v pracovním listu. Při sestavování zobrazení polí záznamu je vhodné připravit oblast, do které se budou požadované záznamy zobrazovat. Dále je potřeba mít připraveny pomocné údaje, které umožní sestavit jedinou funkci a tu následně zkopírovat do celé oblasti. Tak dosáhneme zobrazení všech polí záznamu, který chceme zobrazit. Tento námět je zaměřen na vytvoření funkce Svyhledat tak, aby bylo možno funkci bez dalších úprav zkopírovat do celé připravené oblasti pro zobrazení všech polí záznamu, který hledáme.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Řešení chybové zprávy při použití vyhledávací funkce

Jednou z nejčastějších operací, která je prováděna s databází zeměpisných údajů, je vyhledávání záznamů podle zadaných parametrů. Nejčastěji je k tomu používána funkce Svyhledat. Problém u této funkce je, že když není zadán název pro hledání, který není zadán v prvním sloupci prohledávané databáze, Excel zobrazí chybovou zprávu. Je řada možností, jak lze ošetřit databázi, aby nezobrazovala chybové zprávy. Jednou z nich je použití vnořené funkce, kdy bude zobrazován záznam pouze v případě, že je to relevantní. Tento námět je zaměřen na vytvoření vnořené funkce pro ošetření možné chybové zprávy při vyhledávání dat v databázi.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Generování náhodných čísel u záznamů databáze zeměpisných pojmů

V zeměpise je možno vytvořit velké množství dvojic pojmů, které na sebe logicky navazují. Tyto dvojice by žáci měli znát. Proto je vhodné hledat cesty, které pomohou žákovi v zapamatování si těchto dvojic. Na druhé straně můžeme znalost těchto vazeb mezi dvěma pojmy prověřit testem, v němž jeden pojem zadáme, a druhý pojem musí žák doplnit. Klasickou dvojicí, kterou by žák měl v zeměpise fyzice umět, je název státu x hlavní město tohoto státu. Takových dvojic lze nalézt velké množství. K tomu, aby mohl učitel snadno chystat příklady na procvičování, nebo prověřování znalosti dvojic pojmů je vhodné si založit databázi těchto dvojic. Problém však bývá s tím, jak z této databáze rychle vybrat ty dvojice, které budou v procvičování nebo v testu. K řešení tohoto problému je možné využít funkce, která generuje náhodné číslo. Tento námět je zaměřen na přípravu generování náhodných čísel ke každému záznamu databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Určení pořadového čísla náhodných čísel v zeměpisné databázi

V zeměpisu lze s výhodou využít databázi dvojic (např. stát x hlavní město) pro zadávání testů. Je nutno však vyřešit a najít efektivní způsob „promíchání“ záznamů v databázi, aby bylo možno rychle zadat práci s různým pořadím záznamů v databázi. Pro promíchání dvojic můžeme ke každé dvojici přiřadit náhodné číslo. Způsob generování náhodného čísla k jednotlivým dvojicím je probráno v jiném námětu. Potom by stačilo do testu nebo příkladů na procvičování vložit nejprve dvojici, která má největší náhodné číslo, potom dvojici, jejíž náhodné číslo je druhé největší, atd. Je tu jediný malý problém, že v desetinných číslech, která se vygenerovala, se lze velmi složitě orientovat. Řešením by bylo použití funkce, která umí určit pořadové číslo vygenerovaných čísel. Tento námět je zaměřen na přiřazení pořadového čísla vygenerovaného náhodného čísla.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Přípravné kroky k efektivnímu vyhledávání dat zeměpisné databáze

Pomocí funkce NÁHČÍSLO a funkce RANK lze přiřadit každému záznamu databáze náhodně vygenerované pořadové číslo. Těchto pořadových čísel lze využít k výpisu záznamů do seznamu podle pořadových čísel od nejmenšího po největší pořadové číslo. Pokud jsme již při přípravě generování pořadových čísel neumístili tato čísla před záznamy, je nutné to nyní udělat. To znamená přenést vygenerovaná číslo do sloupce před záznamy databáze. Navíc je vhodné vždy vědět, jaké číslo je největší, aby se seznam záznamů zobrazil pouze v takovém počtu, jako je počet záznamů v databázi. Tento námět je zaměřen na efektivní přenesení hodnot náhodně přiřazených pořadových čísel jednotlivým záznamům databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel