Kopie vložených dat do databáze pro další použití

Při vytváření databáze můžeme z listu, kde databáze je všechna data automaticky převádět na jiné místo tabulky nebo na jiné listy. Můžeme využít různé typy odkazů na buňky, abychom zajistili, že data do databáze budeme zadávat pouze jednou a přitom je budeme moci vidět i na dalších místech v tabulce. Odpadne nám při provedení pomocí odkazů, chybovost a ušetříme čas. Tento námět je zaměřen na postup vytvoření kopie databáze na jiné místo listu tak, aby při změně původní databáze došlo k automatické změně kopírované databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Definice stylu odstavce s mezerami mezi řádky

V pracovních listech je třeba často část textu uspořádat na samostatné řádky a mezi řádky vynechat větší mezeru. To slouží k větší přehlednosti textu. Tento požadavek často uživatelé řeší pomocí prázdných řádků a opakovaným použitím mezerníku. Obě úpravy lze považovat za málo efektivní zvláště proto, že ztěžují následné úpravy textu. Často také způsobí nevhodné zobrazení textu při tisku. Tento námět je zaměřen na postup vytvoření textu s prostorem pro psaní poznámek žáků.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Tvorba dvou sloupců pojmů z přírodopisu

V pracovních listech se můžeme setkat s dvěma sloupci pojmů, s kterými žáci mají pracovat podle zadání. Podle délky pojmů je nutno mezi sloupci pojmů udělat různě velikou mezeru. Často tento požadavek učitelé řeší opakovaným použitím klávesy Tab. To je principiálně možné, ale jedná se o málo efektivní řešení, které při další úpravě pracovního listu může vyžadovat dodatečné úpravy. Tento námět je zaměřen na vytvoření dvou sloupců v pracovním listu použitím nastavení tabulátorových zarážek na pravítku.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Umístění obrázků na pracovní list

V pracovních listech přírodopisu se často používají obrázky. V zásadě učitel potřebuje využít dvě základní situace. 1. Obrázek je pod odstavcem a pod obrázkem začíná další odstavec. 2. Obrázek je zarovnán k levému nebo pravému okraji a vedle něj je text. Tento námět je zaměřen na ukázku postupu vložení obrázku na levou stranu textu a vložení textu vpravo od obrázku.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word
Popis obrázků v pracovním listu pomocí tvarů a šipek

Žáci by se měli dobře orientovat v terminologii prvků v přírodě. Proto jsou do pracovních listů často zařazovány obrázky a úkolem žáků je pojmenovat jednotlivé části prvku, který je na obrázku zobrazen. Efektivní je, když jsou tyto prvky graficky znázorněny, aby otázka byla jednoznačná. Tento námět je zaměřen na postup vložení obrázku do textového dokumentu a jeho následné označení pomocí tvarů z programu Word.

Objednat
PŘEDMĚT
Přírodopis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Word