Kopírování formátu buněk

Při vytváření databáze nastavíme na začátku vzhled některých buněk, pokud to neuděláme hromadně pro celou tabulky při rozšiřování databáze, máme možnost ponechat rozdílné formáty buněk v tabulce nebo je sjednotit. K nastavení formátu můžeme využít příkaz kopírovat formát

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Nastavení jednotné výšky řádku v tabulce

Abychom mohli tabulku databáze vytisknout a předvést v tiskové podobě, je třeba aby měla nějakou „štábní kulturu“, aby měla jednotný vzhled částí, jako jsou záhlaví, sloupce, řádky, písmo a další. U výšky řádku je důležité toto nastavení, hlavně proto že obsah v databázi může být rozdílný a pak jsou řádky různě široké a v databázi se i hůře orientuje. Tabulka po nastavení bude přehlednější, i když někdy i rozměrnější.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Vytvoření databáze vědců v oblasti jaderné fyziky pro samostatnou práci žáků

Jednou z oblastí práce ve vyučovací hodině fyziky může být práce s databází informací, které lze charakterizovat sadou dílčích informací. Takovou databázi ve fyzice je vhodné vytvořit v Excelu. Problém nastává v případě, že popisné informace mohou být rozsáhlé a pokud učitel bude využívat pouze základní možnosti programu Excel, nebudou informace v databázi přehledné. Dalším problémem může být potřeba učitele v buňkách text strukturovat, aby byl přehlednější. Tento námět ukazuje možnou úpravu informací, které mají větší rozsah a jsou strukturované. Výsledkem použití vhodných nástrojů, které nabízí Excel, bude přehledné zobrazení, v němž se bude učitel i žáci rychle orientovat. Přehlednost informací je zejména dána volbou většího a zvýrazněného písma, kterým jsou napsány pojmy, které žáci vyhledávají. Dalším prvkem, který povede k přehlednosti je výrazné oddělení dvou různých typů informací, které jsou v jedné buňce. Navíc bude možno takové informace vytisknout a získat kvalitní a přehledný podklad pro práci žáků.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
devátý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování databáze pojmů z magnetismu pomocí vnořené funkce Počet

Pro nácvik upevňování znalosti pojmů ve fyzice je výhodné zpracovat databázi těchto pojmů. Databáze je ve fyzice velmi užitečný nástroj, který lze efektivně využít pro podporu výuky. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Jednou z činností, která je při zpracování databáze výhodná, je číslování jednotlivých záznamů. To jde dělat ručně. U takového číslování hrozí vznik chyby při psaní (špatný zápis čísla). Navíc vznikne problém, pokud některý záznam z databáze vypustíme. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit číslování automatické. Tento námět ukazuje zajištění automatického číslování záznamů s použitím funkce Když a v ní vnořené funkce Počet.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
šestý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Automatické číslování databáze pojmů z optiky pomocí vnořené funkce Počet2

Učitel fyziky může pro nácvik znalosti pojmů využít. Při výuce optiky (a dalších oblastí fyziky) je možno vytvořit velké množství menších databází a ty používat pro podporu výuky. Při zpracování databází je vhodné jednotlivé záznamy očíslovat. Učitel, který aktivně vytváří databáze, by měl hledat a využívat takové nástroje, které mu umožní zpracovávat a využívat databáze bez zbytečné ztráty času. Číslování záznamů databáze je možné dělat ručně. U takového číslování hrozí vznik chyby při psaní (špatný zápis čísla). Navíc vznikne problém, pokud některý záznam z databáze vypustíme. Je proto třeba hledat cestu, jak zajistit číslování automatické. Tento námět ukazuje zajištění automatického číslování záznamů s použitím funkce Když a v ní vnořené funkce Počet2.

Objednat
PŘEDMĚT
Fyzika
ROČNÍK
sedmý
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel