Generování náhodných čísel k záznamům databáze

Učitel připravuje velmi často pro žáky různé testy, kde mají žáci např. k jednomu pojmu z databáze doplnit pojem, který k prvnímu pojmu logicky náleží. Např. žáci v zeměpisu doplní k číslu oblasti v reliéfu název okresu nebo kraje. Chceme-li z databáze opakovaně vytvořit test, měl by test vždy mít jiný obsah. Musíme tedy hledat cestu, jak zajistit, aby se údaje v databázi do testu přenášela vždy v jiném pořadí. K tomu můžeme s výhodou využít funkce Excelu, která generuje náhodná čísla. Tato funkce se nazývá „Náhčíslo“. Její jedinou úlohou je vygenerovat vždy jiné náhodné číslo v rozsahu 0 až 1. Číslo je vygenerováno s patnácti desetinnými místy. Můžeme tak získat nepřeberné množství čísel, která se odlišují. Funkce „Náhčíslo“ patří do skupiny matematických funkcí. Tento námět se zaměřuje na generování náhodných čísel k jednotlivým záznamům databáze

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Použití funkce Rank k přiřazení pořadových čísel podle velikosti

Při přípravě databáze na náhodné generování záznamů pro testy je možno využít generátoru náhodných čísel. Problém je v tom, že náhodná čísla mají mnoho desetinných míst a je obtížné na první pohled poznat, které číslo je největší, které druhé, atd. Bylo by vhodné je očíslovat podle velikosti. Pak už by stačilo, abychom do našeho testu na první řádek vybrali dvojici pojmů s pořadovým číslem „1“, atd. Tím bude každý test jiný. Proto je nutné nyní najít způsob, jak rychle zjistit, které vygenerované číslo je největší, které následuje, atd. Je zřejmé, že kdybychom přiřazování pořadí prováděli ručně, byla by to činnost zdlouhavá a mohlo by nastat mnoho chyb, protože vygenerovaná čísla mají příliš mnoho desetinných míst a zápis je nepřehledný. Pomůže nám funkce „Rank“. Tato funkce má ve verzi MS Office 2007 a výše tvar Rank.eq. Tento námět je zaměřen na přiřazení pořadového číslo náhodných čísel přiřazených jednotlivým záznamům databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Ošetření oblastí proti možné chybě vkládaných do dat do databáze

V mnoha tabulkách, které obsahují databáze zeměpisných prvků, jsou použita pole, která mají číselné hodnoty. Na číselné hodnoty můžeme mít různé požadavky. Uveďme některé z nich: - Čísla ve stejném musí být zobrazena se stejným počtem desetinných míst. - Všechny údaje v číselném poli musí být čísla, ne texty, aby bylo možné s daty počítat. - Čísla větší než tisíc by měla mít odděleny tisíce. Excel umožňuje uvedené i další požadavky naplnit. Je však třeba znát vhodné funkce, které to umožňují. Tento námět je zaměřen na ukázku ošetření dat, která vkládá učitel do databáze, aby nebyla zaměněna číselná data za textová.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Zajištění efektivního vkládání názvů světadílů do databáze

V zeměpisu je řada situací, kdy je vhodné v různých fázích výuky použít databázi zeměpisných informací. Je třeba zajistit, aby učitel zeměpisu sestavoval databázi efektivně a využil k tomu různé nástroje, které Excel nabízí. Každá databáze má smysl v případě, že v některých polích jsou údaje, které jsou pro některé záznamy společné. Taková databáze se potom dá filtrovat a lze tak pracovat pouze se záznamy, které splňují zadané parametry. Tento námět ukazuje jednu z možností využití ověřování dat pro vkládání opakovaných dat do jednoho pole databáze.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel
Úprava formátu záznamů databáze zeměpisných informací

Databáze, kterou tvoří učitel zeměpisu, může sloužit k různým účelům. Na jedné straně to je zdroj dat pro dosazování údajů do různých pracovních listů, nebo do testů. Na druhé straně je to ucelený podklad, s kterým mohou pracovat žáci a vyhledávat v něm potřebné informace. Je tak třeba umět zajistit přehlednost dat v databázi. Tuto přehlednost lze zajistit pomocí vhodného formátování dat v jednotlivých polích databáze. Tento námět ukazuje některé z možností úpravy formátu záznamů databáze zeměpisných informací.

Objednat
PŘEDMĚT
Zeměpis
ROČNÍK
všechny
HARDWARE
PC
Tiskárna
SOFTWARE
Microsoft Excel